info@zememerac.sk +421 949 175339

INŽINIERSKA GEODÉZIA

Naša geodetická kancelária sa zaoberá úlohami, ktoré súvisia s budovaním vytyčovacích sietí, vytyčovaním a kontrolným meraním priestorovej polohy stavebných objektov, meraním územia pre projekt a vyhotovením geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavebného diela.

KATASTER NEHNUTELNOSTÍ

Individuálne vypracovanie projektovej dokumentácie v dohodnutom rozsahu. Zameranie stavieb, geometrické plány na majetkoprávne usporiadanie, na oddelenie pozemku, na zameranie rozostavanej stavby a kolaudáciu. Vytýčenie hraníc pozemkov a digitalizácia mapových podkladov.