info@zememerac.sk +421 949 175339

Inžiniering


Územné rozhodnutie

Zabezpečíme všetky nutné vyjadrenia účastníkov územného konania a vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby


• list vlastníctva, prípadne iné právo k pozemku, kópiu z katastrálnej mapy,
• zoznam účastníkov konania vrátane listov vlastníctva vlastníkov dotknutých susedných pozemkov,
• situáciu osadenia stavby na pozemku
• stanoviská, dotknutých orgánov štátnej správy a spravcov jednotlivych inzinierskych sietiStavebné povolenie

Zabezpečíme všetky vyjadrenia stavebného konania a vydanie stavebného povolenia pre Vašu stavbu.


• kópia z katastrálnej mapy v mierke, vypis listu vlastníctva, na preukázanie vlastníckeho práva k pozemku určeného na výstavbu, alebo iný právny dokument oprávňujúci použiť pozemok na výstavbu,
• polohopisno-výškopisné zameranie pozemku
• mená a adresy účastníkov konania, teda všetkých vlastníkov susedných nehnuteľností s informačnými listami vlastníctva
• zastupovanie v územnom a stavebnom konaní
• územné rozhodnutie, stanovisko pre umiestnenie stavby, pokiaľ sa nejedná u zlúčené územné a stavebné konanie
• zakreslené izinierske siete jednotlivych spravcov (SPP, T-com, ZSE a.s., Sevak atd.)
• projektové dokumentácie prípojok inžinierskych sietí
• vyjadrenia správcov inžinierskych sietí
• vyjadrenie Obvodného pozemkového úradu, o vynati z podneho fondu
• vytýčenie stavby a hraníc pozemku
• vyhotovenie geometrického plánu
• sprostredkovanie stavebného dozoruKolaudačné rozhodnutie

Zabezpečíme všetky potrebné doklady a podklady pre zahájenie kolaudačného konania.


• geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby
• revízne správy (voda, kanalizácia, plyn, elektrina a iné podľa požiadavky)