info@zememerac.sk +421 949 175339

Služby

Naša geodetická kancelária sa zaoberá úlohami, ktoré súvisia s budovaním vytyčovacích sietí, vytyčovaním a kontrolným meraním priestorovej polohy stavebných objektov, meraním územia pre projekt a vyhotovením geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavebného diela.


Inžinierska geodézia

• geodetické práce v stavebníctve
• polohopisné a výškopisné zameranie
• predrealizačné a porealizačné merania
• návrh a realizácia vytyčovacích sietí
• vytýčenie stavebných objektov
• tvorba účelových máp
• zameranie vytýčených inžinierskych sietí
• geodetické zameranie STL prípojok a digitálny výstup v programe TePlyn
• zameranie a spracovanie pozdĺžnych a priečnych profilov
• kubatúry
• nivelácia
• meranie posunov, zosuvov a kontrolné merania
• žeriavové dráhy


Kataster nehnuteľností

• geometrické plány na majetkoprávne usporiadanie
• geometrické plány na oddelenie pozemku
• geometrické plány na zriadenie vecného bremena
• geometrické plány na zameranie rozostavanej stavby
• geometrické plány na kolaudáciu
• vytýčenie hraníc pozemkov
• digitalizácia mapových podkladov
• zameranie stavieb
• zameranie poľnohospodárskej pôdy pre získanie dotácie


Iné geodetické práce

• určenie bodov GPS aj s transformáciou do S-JTSK
• Transformácia ETRS89, S-JTSK - JTSK03